Login

Zápis do první třídy

Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční 10. a 11. 4.2019 vždy od 14:00 hodin.

Rezervační systém
pro zápis do běžných tříd i skupiny mimořádně nadaných žáků je spuštěn na http://rezervace.zscurie.cz/. Zápis do 1. ročníku je možný i bez rezervace.

Potřebné doklady: 

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • povolení k pobytu (cizinci)
 • v případě odlišné adresy trvalého pobytu dítěte a zákonného zástupce potvrzení o trvalém pobytu dítěte
 • v případě žádosti o odklad – doporučení školského poradenského zařízení a odborného či praktického lékaře pro děti a dorost

Co u nás najdete:

 • skupiny pro výuku mimořádně nadaných žáků
 • segregovaná výuka angličtiny od 1. ročníku
 • etická výchova od 1. ročníku
 • od 3. ročníku práce na PC
 • třídní, ročníkové, školní akce a projekty
 • plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku
 • bohatý výběr zájmové činnosti
 • školní družina od 6,30 do 18 hod. (pá 17 hod.)
 • pro budoucí školáky  program Škola nanečisto
More

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 01/2018 Sb.
 2. Dítě s přihláškou a přijetím do skupiny žáků s mimořádným nadáním, do naplnění max. počtu 15 žáků ve skupině. Předpokladem přijetí přihlášky do programu je diagnostika mimořádného nadání provedená školským poradenským zařízením.
 3. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1, sourozenec je v době zápisu do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku).
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1.
 5. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy, sourozenec je v době zápisu do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo hlavní město Prahu.
 
Předpokládaná kapacita prvních ročníků ve školním roce 2019/2020 je 60 žáků.

Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů


1) Zápis do běžných prvních tříd probíhá konverzačně, dítě plní úkoly, které souvisí s obecnou školní zralostí.
Do skupiny mimořádně nadaných žáků vybíráme děti, které k nám přicházejí s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny v podobě posudku o mimořádném nadání a vždy připravujeme pedagogickou diagnostiku, kterou děti projdou při zápise do této skupiny, a my můžeme lépe zvolit skupinku dětí (max. 15), které bude vyhovovat naše zaměření programu rozvoje nadání. Takže posudek ze školského diagnostického zařízení o mimořádném nadání je podmínkou.

2) Do běžné třídy bereme přednostně děti z Prahy 1 - blíže se dočtete na našich webových stránkách, pro mimořádně nadané děti platí spádově celá Praha

3) Dvakrát do roka pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Den otevřených dveří, kdy je možno také navštívit výuku.

Výsledek obrázku pro pastelky

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd 2018/2019

 Kritéria pro přijetí budou vypsány později.

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Vstup do základní školy je důležitým momentem nejen v životě malého dítěte, ale i jeho okolí. Hodně rodičů se domnívá, že zápisem vše začíná, ale to je omyl.

Příprava na školu se odehrává mnohem dříve a dítě se na vstup do základní školy připravuje již od narození…

Při zápisu se posuzuje „už jen“ školní zralost, tedy úroveň připravenosti budoucího prvňáčka. Aby se zápis stal pro dítě i rodiče slavnostním okamžikem, nabízíme několik tipů, jak se vyhnout všem stresovým faktorům ovlivňující atmosféru při samotném zápisu i nástupu do školy.

Součástí zápisu je pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci o zralosti dítěte pro nástup do školy.

Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.

Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních dovedností zvládne.

Větší úskalí však nastává ve schopnosti dítěte být samostatné, podřídit se určité disciplíně a dennímu pořádku, zodpovídat za sebe, obléci se a postarat se o své věci. Pokud má budoucí prvňáček problémy v některé z těchto oblastí, může nastat chvíle, kdy dítě odmítne do školy jít a …. Ale nebojte se, to vše jako rodiče můžete ovlivnit.

Několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků

 

 • S dítětem hodně mluvte. Čtěte pohádky, povídejte si, kreslete kroužky, čárky… Když si budete s dítětem hodně povídat a číst mu, usnadníte jeho rozvoj slovní zásoby a zvýšíte jeho motivaci naučit se číst.

 

 • Vybírejte školní oblečení s rozmyslem. Nekupujte dětem oblečení složité na zapínání (děti trpí touhou mít všechna zapínání pozapínané) a pokud neumí zavazovat tkaničky, suché zipy jsou ideální.

 

 • Důsledně procvičujte hygienu (mytí rukou, obsloužení se na toaletě, použití kapesníku atd…)

 

 • Naučte jíst dítě velkým příborem. Školní jídelna není vybavena dětským příborem a mnoho malých prvňáčků svůj boj s velkým příborem vzdává a raději nejí.

 

 • Učte Vaše dítě rozhodovat se, co je pro něj dobré a vhodné, na co má chuť, čemu dá přednost. Mělo by se naučit myslet samo za sebe. Zvlášť vhodné je to v momentě, kdy si vybírá jídlo z několika nabízených pokrmů.

 

 • Zjistěte, jak je dítě schopné se soustředit a rozvíjejte jeho schopnost i v tomto směru. Dobu soustředění cíleně protahujte. Doporučujeme kreslení, povídání si o přírodě, skládání a lepení papíru.
 • Chvalte své dítě a učte ho objevovat, na co všechno je šikovné. Záměrně podporujte jeho touhu po úspěchu. Situace, které jsou pro něj stresující se snažte zvládnout v klidu, aby si dítě odneslo poznání, že pílí a snahou úkol splní.

 

 • Vychovávejte dítě k samostatnosti. Samostatné oblékání, příprava pomůcek k činnosti a následný úklid mu pomohou zvládnout náročný program školy.

 

 • Posilujte jeho schopnost koncentrace. Dítě, které není zvyklé pevným pravidlům, dennímu a týdennímu harmonogramu bude mít se vstupem do školy problémy.

 

 • Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Běhání, skákání, lezení, stříhání, modelování, malování…

 

Spádová oblast školy

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy