Login

Škola

Krátké seznámení se školou

Vítá vás

Základní škola nám. Curieových
Hlavní cíle
 

Bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti
Maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žáků
Otevřenost
Směřujeme

 • k tomu, aby děti chodily do školy rády…
 • dáváme prostor diskusi, žákovské a rodičovské fórum…
 • účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží…
 • realizujeme projekty…
 • modernizujeme pojetí výuky…
 • učíme se navzájem…
 • diferencujeme…
 • vzděláváme se…
 • publikujeme…
 • ověřujeme v praxi, doma i v cizině…
Hodnotíme

 • průběžně, čtvrtletně, pololetně
 • chování, postoje, spolupráci, pomoc, vědomosti
 • chválíme, známkujeme, hodnotíme slovně
 • individuálně s rodiči případně konzultujeme
 • podle individuálních vzdělávacích plánů

Spolupracujeme                                                                         

 s rodiči

se zřizovatelem MČ Praha 1

se školskými poradenskými pracovišti

s Pedagogickou fakultou UK Praha

s Městskou knihovnou

s Národní galerií

s významnými osobnostmi a odborníky

se zajímavými pracovišti a dalšími školami


Co Vás může zajímat

ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchovacizí jazyky –  angličtina od 1. tř. ve 3 úrovních pokročilosti, jedinečné rozřazovací testy i pro děti bez znalosti čtení a psaní

segregovaná výuka žáků s mimořádným nadáním ve vybraných předmětech

asistenti pedagoga pomáhají při péči o integrované žáky

etická výchova je realizována kvalifikovanými lektory

široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...

školní družina i jídelna v budově 


 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu zpracovaného dle RVP ZV:

 1. ŠANce, od 1.9.2007
  1. Bohatá nabídka zájmové činnosti. Od první třídy možnost navštěvovat kroužek Angličtina hravě, pro žáky druhého stupně kroužek anglické konverzace a klub přátel ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka od čtvrtého ročníku.
  2. Výuka cizích jazyků. Angličtina od prvního ročníku. Od šestého ročníku druhý cizí jazyk - němčina, španělština, francouzština.
  3. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název
Základní škola nám. Curieových

2. Důvod a způsob založení

základní škola – příspěvková organizace 

Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..

3. Organizační struktura

Organizační složky příspěvkové organizace

 • základní škola (IZO 060436115, RED IZO 600035247)
 • školní družina (IZO 112000061)

Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 886/2

110 00 Praha 1 – Staré Město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 886/2

110 00 Praha 1 – Staré Město

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek

7:30 – 16:00

4.4 Telefonní čísla

222 319 932 – kancelář školy

224 890 189 – ředitelna

222 319 867 – kancelář zástupce ředitele

4.5 Čísla faxu
xxx

4.6 Adresa internetové stránky
www.zscurie.cz

4.7 Adresa e-podatelny
info@zscurie.cz

ID datové schránky: 8f5yrit

4.8 Další elektronické adresy

reditelka@zscurie.cz – ředitelka školy

vedeni@zscurie.cz – zástupkyně ředitelky školy


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby

1939313389/0800, Česká spořitelna, a. s.


6. IČ
60436115


7. DIČ
Nejsme plátci DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – ŠANce, od 1.9.2007

ŠVP odkaz

8.2 Rozpočet odkaz
Výpis zisku a ztráty odkaz
Rozvaha - bilance odkaz
Plán výnosů a nákladů 2018 odkaz

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
Žádost o poskytnutí informace odkaz


10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 


11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení odkaz


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy odkaz14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Vydané právní předpisy
xxx


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html. odkaz


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
xxx

16.2 Výhradní licence
xxx

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy odkaz

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

 

Hlášenka volného pracovního místa

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy