Login

Realizované projekty financované z prostředků EU

Projekt „ŠANce“

Projekt „ŠANce“
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006151
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

realizace projektu 1.9.2017 – 31.8.2019

Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 0,5 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 24 měsíců náklady 672 840,00 Kč

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 0,5 úvazku školního psychologa na dobu 24 měsíců náklady 672 840,00 Kč

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory matematické gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou odpůrných opatření. Realizováno ve dvou školních rocích. náklady 32 272,00 Kč

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Realizováno v každém pololetí dvou školních let. náklady 69 108,00 Kč

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk, v průběhu dvou školních let. náklady 59 661,00 Kč

Celkem náklady šablon 1 506 721,00 Kč

Výsledek obrázku pro evropská unie evropské fondy

Školní čtenářský klubInkluzivní prostředí pro rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti


registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018

v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

žadatel:       Nová škola, o. p. s.

                     se sídlem/místo podnikání:  Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8 – Karlín

                     zastoupená Mgr. Janem Zajícem, ředitelem

                     IČ: 25768867, bankovní spojení 200144543/0300

Forma zapojení školy do projektu: partner bez finančního příspěvku

 

Anotace projektu

Projekt se šesti aktivitami zaměří na zkvalitňování systému vzdělávání v oblasti čtenářské a jazykové gramotnosti jako nezbytné formy integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem (OMJ), a to rozšířením osvědčené aktivity školních čtenářských klubů (ČK) do 10 základních škol, kde se vzdělávají děti s e specifickými vzdělávacími potřebami. Posílí proinkluzivní prostředí škol prostřednictvím vytváření čtenářských společenství v prostředí ČK, bezpečném pro děti i pedagogy, kteří si zde testují metody, na něž v běžné výuce není prostor.


Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? 
Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? 
Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? 
Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?

 

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu dvou let pracovat spolu s dalšími devíti pražskými základními školami. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u dětí, které doma nemluví česky, případně zda mohou čtenářské kluby pomoci jejich zdokonalování češtiny. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR a běží v období 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství

  • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
  • Čtení je potřeba věnovat čas.
  • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebooku Školní čtenářské kluby. 

 

Češtinou k inkluziregistrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000057.

v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha pól růstu,

žadatel:       META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

                     se sídlem: Ječná 546/17, 120 00 Praha 2, Česká republika

                     Zastoupen: ředitelkou Zuzanou Vodňanskou

                     IČ: 26982633;

                     bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2300884089/2010

Forma zapojení školy do projektu: partner s finančním příspěvkem

 

Podíl základní školy nám. Curieových na rozpočtu projektu

 

 

z projektových zdrojů

z vlastních zdrojů ZŠ

úvazek

sazba

 

jednotk. cena

počet jednotek

celkem

Učitel češtiny jako druhého jazyka

(pracovní smlouva)

0,8

25 000,- Kč

26 884,-

20

měsíců

537 680,-

0,- Kč

vybavení pracovního místa

(zařízení a vybavení)

 

 

4 400,-*

1

kus

4 400,-

minimálně 1 100,- Kč

CELKEM

 

 

 

 

542 080,-

min. 1 100,-

* 80% z ceny 5 500,- Kč / pracovní místo

 

Anotace projektu

V rámci projektu je navázána intenzivní spolupráce se společností META, neboť jsme škola s velkým počtem dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejímž cílem bude přímá podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s OMJ. Ta bude probíhat prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných seminářích, na vzdělávání bude navazovat metodická podpora, metodicko-supervizní setkání a sdílení dobré praxe. Bude též pilotně ověřena jazyková podpora, na základě těchto zkušeností bude vytvořena metodika výuky češtiny jako druhého jazyka.

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy