Login

Nadaní žáci

Obecné předpoklady a východiska realizace programu

Program vzdělávání pro mimořádně nadané žáky přímo vychází z myšlenek školního vzdělávacího programu Šance, na který přímo navazuje. Jeho struktura je realizován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Formálně i obsahově je realizován dle platných legislativních norem a dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb

 

Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) v rozumových oblastech na 1. stupni ZŠ kontinuálně od 1.9.2006

Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní různé skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z těchto skupin jsou i mimořádně nadaní žáci.

Naším cílem je vychovat schopné, sebevědomé a sociálně zdatné mladé jedince, proto ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků kombinujeme jejich integraci se segregací.

Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tříd a na určité předměty jsou segregováni do skupinky napříč ročníkem, podobně jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zařazováni na základě schválené žádosti zákonných zástupců žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zařízení.


Cílem takto koncipované výuky mimořádně nadaných žáků je poskytnout jim dostatečné možnosti k jejich rozvoji. Při splnění základních požadavků na obsah učiva je dětem umožněno pracovat na nadstandardních úkolech, věnovat se zajímavým projektům, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje.

Spolupracující a poradní instituce


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

Francouzská 56, Praha 10

koordinátor pro MNŽ PhDr. Pavla Picková

tel. 267 997 011, e-mail poradna@ppppraha.czwww.ppppraha.cz

Další kontakty:

http://www.talent-nadani.cz/

http://www.centrumnadani.cz/

http://www.ippp.cz/

http://www.mensa.cz/

http://rvp.cz/

http://www.uiv.cz/

http://www.msmt.cz/

http://www.cermat.cz/

http://skolamanesova.cz/

http://talnet.cz/talnet_new/

Přihláška do programu MNŽ

Přihláška do programu MNŽPřihláška do programu MNŽ

Nový způsob hodnocení nadaných žáků


Co přináší užitečného?

Jasné oddělení učiva běžné třídy a nadstavbového učiva

Zřetelnější formulace požadavků na výuku i žáky, cílů a výstupů

Motivace žáků k lepšímu výkonu a zodpovědnosti za svou práci.

Jasné stanovení pravidel.

Srovnatelné hodnocení žáků skupin MNŽ.


V čem spočívá?

Známka na vysvědčení ve spolupráci s TU za učivo kmenové třídy, za nadstavbu slovní
hodnocení –podkladem bodové hodnocení a plánpožadovaných výstupů

Kreditní systém - maximální počet bodů (kreditů) 150, rozdělí se mezi předměty a vyučující

Vyučující si stanoví podle definovaného nadstavbového učiva počty bodů na jednotlivé práce žáků (pololetní, projekty…)


Průchodnost skupin MNŽ

  • nový žák - posudek PPP + 2 měsíce diagnostický pobyt
  • při nesplnění bodového limitu 100 bodů za pololetídítě odchází z programu MNŽ do kmenové třídy
  • pokud se bude chtít vrátit, musí vypracovat prázdninovou práci a návrat je možný pouze do naplnění kapacity skupiny
  • po opětovném návratu do skupiny MNŽ se s žákem nakládá jako s novým (posudek, diagnostika)

 

Respektujeme autorská práva autorů obrázků.

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy