Login

Etická výchova

Etická výchova

Etická výchova

Už řadu let probíhá na ZŠ Curieových předmět Etická výchova. Tento předmět do značné míry zaplňuje mezeru ve výchově a vzdělávání žáků, o které hovoří mnozí odborníci na pedagogiku, totiž, že základní školy splňují především cíle vzdělávací, ale výchova (mravní = etická) bývá prováděna pouze zcela nesystematicky. Můžeme říci, že naše škola má již s vedením tohoto společensky velice důležitého předmětu značné zkušenosti.

Koncept Etické výchovy je na ZŠ Curieových řešen tak, že žáci 1. ročníku mají jednu hodinu týdně v rámci svého vyučování a žáci 2. - 4. ročníku jednu hodinu týdně jako nepovinný (volitelný) předmět.

Čtyřikrát ročně probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se školní družinou, do kterého se mohou zapojit i všechny děti, které přes rok na Etickou výchovu nechodí.

Koncepce takovéhoto předmětu má samozřejmě smysl hlavně tehdy, když není vyučován „poznatkově“, ale zážitkově - s tím, že u žáků je oslovována a utvářena celá osobnost (tedy rozum, city i chování). Úspěch je podmíněn systematickým výcvikem žáků v sociálních dovednostech, v řešení modelových i reálných situací s etickým obsahem atd. K tomu neodmyslitelně patří diskuse ve skupinkách, nácviky či dramatizace tématu. Žáci se učí spolupracovat, úkoly plní ve skupině, ale i každý sám, učí se tím, jak se domluvit, jak vyvozovat závěry. V hodinách má dítě poznat samo sebe, vztahy ve třídě nebo jiné sociální skupině, pravidla vlastní bezpečnosti i nutnost ohledu k druhým lidem. Přirozeným produktem kvalitně realizované výchovy jsou úspěchy v oblasti primární prevence, ale i ve zlepšení studijních výkonů a výsledků žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. 

Mezi cíle Etické výchovy patří kupříkladu:

Sebepoznání - kdo jsem já, moje emoce – pozitivní i negativní, jaké jsou mé vlastnosti, co umím…

Já a ostatní lidé - rodina, kamarádi, spolužáci; spolupráce, souhra, kompromis, rozdíly;  tolerance, pochopení, řešení konfliktů, sebeovládání

Bezpečnost ve škole i mimo ní, chování na veřejnosti – na ulici, v MHD, v divadle, v cizině, v přírodě…

Komunikace s okolím – telefon, internet, komunikace s dospělými, s vrstevníky

a další…

Do přípravy hodin mohou zasahovat i třídní učitelé s reflexí aktuální situace ve třídě - na jaké otázky nebo problémy narazili se svými žáky. Je tedy možno prakticky reagovat na konkrétní atmosféru ve třídě.


Těšíme se na spolupráci s vašimi dětmi.

Projekty Etické výchovy v roce 2016 - zpráva


Projekty Etické výchovy proběhly v roce 2016 za podpory grantu MŠMT – Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Podrobná zpráva.

Bezpečně ve škole a před ní

10. – 11. září proběhl projekt Bezpečně ve škole a před ní. Žáci 2. a 4. třídy si pro prvňáky připravili 6 stanovišť – 6 míst, kde by mohlo na malé školáky číhat nebezpečí.

Na přechodu před školou si žáci zopakovali a vyzkoušeli bezpečnostní pravidla pro přecházení přes silnici. Na schodech si žáci předvedli, jak se zachovat v úzkém průchodu do školy, jak si dávat přednost a být opatrní. V jídelně jsme si povídali o tom, že pokud někomu vyrazíme z ruky tác a vylijeme na něj horkou polévku, je pozdě přemýšlet, co se stalo špatně…

U automatu na mléčné výrobky si žáci ukazovali, jak se zachovat, pokud by je někdo ze starších dětí obtěžoval a vynucoval si na nich peníze nebo produkty z automatu. Dále jsme se bavili o bezpečnosti na chodbě a u šatních skříněk a připomínali si, co všechno by se mohlo stát ve školním vnitrobloku.

Splnil se tak cíl projektu, aby si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti a názorně si ukázaly, jak se vyhnout rizikům. Vše probíhalo zábavnou formou a žáci si mohli situace předvést nebo přímo vyzkoušet, takže si pravidla bezpečnosti zažili lépe, než kdyby se o nich učili ve třídě. Děti z prvních tříd se zároveň mohly seznámit se svými staršími kamarády. 

Bezpečně ve škole

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy