logotyp
Login
  • image 297
  • image 292

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

Složení školské rady
při Základní škole nám. Curieových
 
pro období 2020 - 2023

Složení školské rady ve školním roce 2020/2023

 předsedkyně

JUDr. Jana Hrstková, Ph.D., LL.M.

zástupci rodičů

 

Ing. Petr Hejma

Ing. Petra Dienstbierová

PaedDr. Věra Dvořáková

zástupci zřizovatele

Martina Mamula, DiS.

Bronislava Baboráková, Dis.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Radka Pištorová

Ing. Iveta Trefná
Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní 
řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 
a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se 
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy