logotyp
Login
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292

Škola

Krátké seznámení se školou

Vítá vás

Základní škola nám. Curieových

logo zs curie


Hlavní cíle
 

Bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti
Maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žáků
Otevřenost
Směřujeme

 • k tomu, aby děti chodily do školy rády…
 • dáváme prostor diskusi, žákovské a rodičovské fórum…
 • účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží…
 • realizujeme projekty…
 • modernizujeme pojetí výuky…
 • učíme se navzájem…
 • diferencujeme…
 • vzděláváme se…
 • publikujeme…
 • ověřujeme v praxi, doma i v cizině…
Hodnotíme

 • průběžně, čtvrtletně, pololetně
 • chování, postoje, spolupráci, pomoc, vědomosti
 • chválíme, známkujeme, hodnotíme slovně
 • individuálně s rodiči případně konzultujeme
 • podle individuálních vzdělávacích plánů

Spolupracujeme                                                                         

 s rodiči

se zřizovatelem MČ Praha 1

se školskými poradenskými pracovišti

s Pedagogickou fakultou UK Praha

s Městskou knihovnou

s Národní galerií

s významnými osobnostmi a odborníky

se zajímavými pracovišti a dalšími školami


Co Vás může zajímat

ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchovacizí jazyky –  angličtina od 1. tř. ve 3 úrovních pokročilosti, jedinečné rozřazovací testy i pro děti bez znalosti čtení a psaní

segregovaná výuka žáků s mimořádným nadáním ve vybraných předmětech

asistenti pedagoga pomáhají při péči o integrované žáky

etická výchova je realizována kvalifikovanými lektory

široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...

školní družina i jídelna v budově 


 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu zpracovaného dle RVP ZV:

 1. ŠANce, od 1.9.2007
  1. Bohatá nabídka zájmové činnosti. Od první třídy možnost navštěvovat kroužek Angličtina hravě, pro žáky druhého stupně kroužek anglické konverzace a klub přátel ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka od čtvrtého ročníku.
  2. Výuka cizích jazyků. Angličtina od prvního ročníku. Od šestého ročníku druhý cizí jazyk - němčina, španělština, francouzština.
  3. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název
Základní škola nám. Curieových

2. Důvod a způsob založení

základní škola – příspěvková organizace 

Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..

3. Organizační struktura

Organizační složky příspěvkové organizace

 • základní škola (IZO 060436115, RED IZO 600035247)
 • školní družina (IZO 112000061)

Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 886/2

110 00 Praha 1 – Staré Město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 886/2

110 00 Praha 1 – Staré Město

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek

7:30 – 16:00

4.4 Telefonní čísla

222 319 932 – kancelář školy

224 890 189 – ředitelna

222 319 867 – kancelář zástupce ředitele

4.5 Čísla faxu
xxx

4.6 Adresa internetové stránky
www.zscurie.cz

4.7 Adresa e-podatelny
info@zscurie.cz

ID datové schránky: 8f5yrit

4.8 Další elektronické adresy

reditelka@zscurie.cz – ředitelka školy

vedeni@zscurie.cz – zástupkyně ředitelky školy


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby

1939313389/0800, Česká spořitelna, a. s.


6. IČ
60436115


7. DIČ
CZ60436115, nejsme plátci DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – ŠANce, od 1.9.2007

ŠVP odkaz

8.2 Rozpočet odkaz
Výpis zisku a ztráty odkaz
Rozvaha - bilance odkaz
Plán výnosů a nákladů odkaz

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
Žádost o poskytnutí informace odkaz


10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 


11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení odkaz


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy odkaz14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Vydané právní předpisy
xxx


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html. odkaz


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
xxx

16.2 Výhradní licence
xxx

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy odkaz

 

 

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy