logotyp
Login
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292

Předškoláci

Předškoláci vítáni

Již po několik let si můžeme ve škole říct, že u nás jsou předškoláci vítáni! Rozvíjíme spolupráci s mateřskými školami městské části Praha 1, rodiči zapsaných žáků, a především se snažíme co nejvíce usnadnit dětem přerod ve školáky.

Kouzelná škola

Kouzelná škola

                        Prvním kontaktem dětí z mateřských škol se školou je trojdílný program Kouzelná škola. Do programu jsou zapojeny předškolní děti z mateřských škol, jejich učitelky a především pedagogové 1. stupně a žáci 4. a 5. tříd, kteří společně s vedením školy program připravují. Setkání probíhají zpravidla na přelomu září a října, v listopadu a v prosinci, popřípadě na začátku ledna a mají rozsah dvou vyučovacích hodin, vždy v průběhu dopoledne. Hlavním cílem programu je seznámit předškoláky se školním prostředím. Jde nám o to, aby dítě vstupovalo již při zápisu do známého prostředí bez obav, do tříd, ve kterých již pracovalo, s učiteli a dětmi, kteří pro něho nejsou cizí, aby se do školy těšilo. Snažíme se dobře připravit školáka ve všech oblastech a ulehčit mu první dny ve škole. Jednotlivé návštěvy skupin z mateřských škol jsou propojeny s informačními setkáními pro učitelky.

V průběhu prvního dílu programu je seznamujeme se školou, jejím zaměřením, specifiky, které nabízíme ve výuce, a způsobem, jakým realizujeme zápis budoucích prvňáčků. Během druhého setkání necháváme prostor pro setkání s pedagogy 1. stupně, kteří již předávají zpětnou vazbu z prvního setkání a zároveň mohou diskutovat o svých pohledech na připravenost dětí pro vstup do 1. Při třetí návštěvě se setkávají kolegyně z mateřských škol se školní speciální pedagožkou a zpravidla se zabývají připraveností dětí (jako skupiny i jednotlivců) k zápisu do 1. třídy.

Z hlediska předškoláků je projekt rozdělen do tří hlavních částí. První z nich jsou motorické dovednosti. Cílem této části programu je naučit děti koordinaci pohybů, což jim umožní získat sebedůvěru a větší samostatnost. Rozvoj hrubé motoriky má důležitý význam pro osobnostní vývoj jedince. Procvičujeme běh, poskoky na jedné noze i snožmo, udržení rovnováhy, chytání a házení. Důležitou součástí je také vnímání tělového schématu. Upevnění dovedností spojených s určováním pravo-levé orientace i orientace prostorové. V oblasti jemné motoriky se zaměřujeme především na koordinaci pohybů ruky v součinnosti se zrakovou kontrolou a přiměřený prostorový odhad. Procvičování jemné motoriky je významné nejen pro budoucí psaní, ale také pro zvládnutí sebeobslužných činností.

Druhým okruhem, v němž se děti pohybují, jsou řečové a jazykové dovednosti. Pro vstup do školy je velmi důležitý jazyk a s ním spojné dovednosti. Dítě má umět vyjadřovat své myšlenky v gramaticky správných větách. Vady řeči mají být před počátkem školní docházky minimalizovány. V našem programu se zaměřujeme nejen na vypravování, jednoduchý popis, ale i na jazykolamy, slovní hříčky a říkanky. Odstranění vad řeči musíme přenechat logopedům, ale přesto má náš program do jisté míry i depistážní charakter. Dítě se učí přiměřeně reagovat na běžné situace, odpovídat na otázku, naslouchat ostatním. Díky vyprávění, říkankám a písním se snažíme o rozšiřování slovní zásoby. Dbáme na dechová a artikulační cvičení, která umožňují dítěti zvládání náročnějších situací. Nácvik rytmizace je významný pro budoucí čtení, dává dětem větší jistotu a smysl pro pravidelnost a plynulost vyjadřování.

Poslední součástí programu je rozvoj společenského chování. Na počátku školní docházky se předpokládá, že bude dítě v mnohém samostatné. Procvičujeme správné oblékání, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, zásady správného stolování a hygieny. Mimo to se dítě učí poprosit, poděkovat, pozdravit, rozdělit se, počkat, až na něho dojde řada, učí se uklidit si místo po práci, být ohleduplný k ostatním spolužákům. Cílem této části projektu je ukázat dětem, jak důležité je kamarádství a dobré chování.

Škola nanečisto

Druhou částí našeho programu péče o předškoláky je program Škola nanečisto, který probíhá zpravidla v období od února do května. Jedná se o ucelený kurz vedený školní speciální pedagožkou, jenž je realizován jako odpolední aktivita pro u nás zapsané žáky. 

Protože jsme měli na předchozí ročníky Školy nanečisto velmi kladné ohlasy a rodiče nás opakovaně žádali o prodloužení kurzu, rozhodli jsme se jej skutečně rozšířit na 13 šedesátiminutových vyučovacích hodin. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Během jednoho týdne se na všech hodinách (po – pá) pracuje podle stejných úkolových listů.

Děti se hravou formou seznamují podrobněji s budovou školy a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu v prostředí, kde mají od 1. září nastoupit do první třídy. Navazujeme na aktivity nabízené v programu Kouzelná škola. Kurz je prohlubuje a rozvíjí. Dále u dětí formou zábavných cvičení, která ukazují, zda má dítě dostatečně rozvinutou optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění čteného textu a fonematický sluch, doplňujeme dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

Poznatky o dětech získané v průběhu těchto programů následně využíváme např. pro zařazování dětí do kmenových tříd v ročníku tak, abychom co nejvíce usnadnili budoucím prvňáčkům jejich práci ve škole i rodičům spolupráci s třídními učitelkami. Oba programy kontinuálně propracováváme a doplňujeme tak, aby byly maximálně přínosné pro všechny zúčastněné, ale především pro předškoláky – naše budoucí žáky.

Kurz je určen pro děti, které od září nastoupí do naší ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Termíny budou vypsány později.

Vaše případné dotazy zodpoví   
Mgr. Dita Kučerová  777939902

Speciální pedagog 

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Vstup do základní školy je důležitým momentem nejen v životě malého dítěte, ale i jeho okolí. Hodně rodičů se domnívá, že zápisem vše začíná, ale to je omyl.

Příprava na školu se odehrává mnohem dříve a dítě se na vstup do základní školy připravuje již od narození…

Při zápisu se posuzuje „už jen“ školní zralost, tedy úroveň připravenosti budoucího prvňáčka. Aby se zápis stal pro dítě i rodiče slavnostním okamžikem, nabízíme několik typů, jak se vyhnout všem stresovým faktorům ovlivňující atmosféru při samotném zápisu i nástupu do školy.

Součástí zápisu je pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci o zralosti dítěte pro nástup do školy.

Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.

Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních dovedností zvládne.

Větší úskalí však nastává ve schopnosti dítěte být samostatné, podřídit se určité disciplíně a dennímu pořádku, zodpovídat za sebe, obléci se a postarat se o své věci. Pokud má budoucí prvňáček problémy v některé z těchto oblastí, může nastat chvíle, kdy dítě odmítne do školy jít a …. Ale nebojte se, to vše jako rodiče můžete ovlivnit.

Několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků

 

 • S dítětem hodně mluvte. Čtěte pohádky, povídejte si, kreslete kroužky, čárky… Když si budete s dítětem hodně povídat a číst mu, usnadníte jeho rozvoj slovní zásoby a zvýšíte jeho motivaci naučit se číst.

 

 • Vybírejte školní oblečení s rozmyslem. Nekupujte dětem oblečení složité na zapínání (děti trpí touhou mít všechna zapínání pozapínané) a pokud neumí zavazovat tkaničky, suché zipy jsou ideální.

 

 • Důsledně procvičujte hygienu (mytí rukou, obsloužení se na toaletě, použití kapesníku atd…)

 

 • Naučte jíst dítě velkým příborem. Školní jídelna není vybavena dětským příborem a mnoho malých prvňáčků svůj boj s velkým příborem vzdává a raději nejí.

 

 • Učte Vaše dítě rozhodovat se, co je pro něj dobré a vhodné, na co má chuť, čemu dá přednost. Mělo by se naučit myslet samo za sebe. Zvlášť vhodné je to v momentě, kdy si vybírá jídlo z několika nabízených pokrmů.

 

 • Zjistěte, jak je dítě schopné se soustředit a rozvíjejte jeho schopnost i v tomto směru. Dobu soustředění cíleně protahujte. Doporučujeme kreslení, povídání si o přírodě, skládání a lepení papíru.
 • Chvalte své dítě a učte ho objevovat, na co všechno je šikovné. Záměrně podporujte jeho touhu po úspěchu. Situace, které jsou pro něj stresující se snažte zvládnout v klidu, aby si dítě odneslo poznání, že pílí a snahou úkol splní.

 

 • Vychovávejte dítě k samostatnosti. Samostatné oblékání, příprava pomůcek k činnosti a následný úklid mu pomohou zvládnout náročný program školy.

 

 • Posilujte jeho schopnost koncentrace. Dítě, které není zvyklé pevným pravidlům, dennímu a týdennímu harmonogramu bude mít se vstupem do školy problémy.

 

 • Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Běhání, skákání, lezení, stříhání, modelování, malování…

Odklad povinné školní docházky


O odklad povinné školní docházky se žádá v případě, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení situace

Navštivte s dítětem školské poradenské pracoviště (pedagogicko-psychologickou poradnu, speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče) a odborného lékaře.
Na základě doporučení požádejte o odklad ředitele školy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení situace

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podejte řediteli školy, ve které je dítě k plnění povinné školní docházky zapsáno, nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Požádat o odložení povinné školní docházky můžete již při zápisu do základní školy.

Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné základní škole.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na ředitele příslušné základní školy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte:
 
žádost o odklad,
 
posouzení lékaře nebo školského poradenského zařízení.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nejčastější dotazy

Kdy máme podat žádost o odklad povinné školní docházky?
O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.
 
Kdo je odborný lékař?
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte (pro účely odkladu začátku povinné školní docházky) může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.
V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy