logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Etická výchova

Projekt Harry Potter

14.10. 2019
Projekt Harry Potter

HARRY POTTER a KÁMEN MUDRCŮ

(projekt etické výchovy ve spolupráci se školní družinou)

Ve vestibulu školy a na chodbách v každém patře se objevují ohořelé pergameny s nabídkou projektu. Žáci se brkem a tuší začínají zapisovat v učebně 1. MNŽ. Zároveň nabídku projektu posílají realizátorky (Tereza Yesilyurt a Klára Mašátová) v elektronické podobě třídním učitelům s žádostí, aby ji rozeslali svým žákům. A projekt se opatrně rozjel…

Jak to všechno začalo? Na hodině etické výchovy si dvě kolegyně povídaly s dětmi o tom, jaký dárek od Ježíška jim udělal největší radost. A Tereza Yesilyurt celá nadšená řekla, že dostala návštěvu Příčné ulice v Londýně, a že to je úplně boží a že se strašně těší. Klára Mašátová zbystřila a řekla: „Ty jsi fanynka Harryho Pottera?“

A tak to všechno začalo...


 

Etická výchova

Etická výchova

Už řadu let probíhá na ZŠ Curieových předmět Etická výchova. Tento předmět do značné míry zaplňuje mezeru ve výchově a vzdělávání žáků, o které hovoří mnozí odborníci na pedagogiku, totiž, že základní školy splňují především cíle vzdělávací, ale výchova (mravní = etická) bývá prováděna pouze zcela nesystematicky. Můžeme říci, že naše škola má již s vedením tohoto společensky velice důležitého předmětu značné zkušenosti.

Koncept Etické výchovy je na ZŠ Curieových řešen tak, že žáci 1. ročníku mají jednu hodinu týdně v rámci svého vyučování a žáci 2. - 4. ročníku jednu hodinu týdně jako nepovinný (volitelný) předmět.

Čtyřikrát ročně probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se školní družinou, do kterého se mohou zapojit i všechny děti, které přes rok na Etickou výchovu nechodí.

Koncepce takovéhoto předmětu má samozřejmě smysl hlavně tehdy, když není vyučován „poznatkově“, ale zážitkově - s tím, že u žáků je oslovována a utvářena celá osobnost (tedy rozum, city i chování). Úspěch je podmíněn systematickým výcvikem žáků v sociálních dovednostech, v řešení modelových i reálných situací s etickým obsahem atd. K tomu neodmyslitelně patří diskuse ve skupinkách, nácviky či dramatizace tématu. Žáci se učí spolupracovat, úkoly plní ve skupině, ale i každý sám, učí se tím, jak se domluvit, jak vyvozovat závěry. V hodinách má dítě poznat samo sebe, vztahy ve třídě nebo jiné sociální skupině, pravidla vlastní bezpečnosti i nutnost ohledu k druhým lidem. Přirozeným produktem kvalitně realizované výchovy jsou úspěchy v oblasti primární prevence, ale i ve zlepšení studijních výkonů a výsledků žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. 

Mezi cíle Etické výchovy patří kupříkladu:

Sebepoznání - kdo jsem já, moje emoce – pozitivní i negativní, jaké jsou mé vlastnosti, co umím…

Já a ostatní lidé - rodina, kamarádi, spolužáci; spolupráce, souhra, kompromis, rozdíly;  tolerance, pochopení, řešení konfliktů, sebeovládání

Bezpečnost ve škole i mimo ní, chování na veřejnosti – na ulici, v MHD, v divadle, v cizině, v přírodě…

Komunikace s okolím – telefon, internet, komunikace s dospělými, s vrstevníky

a další…

Do přípravy hodin mohou zasahovat i třídní učitelé s reflexí aktuální situace ve třídě - na jaké otázky nebo problémy narazili se svými žáky. Je tedy možno prakticky reagovat na konkrétní atmosféru ve třídě.


Těšíme se na spolupráci s vašimi dětmi.

Projekty Etické výchovy v roce 2016 - zpráva


Projekty Etické výchovy proběhly v roce 2016 za podpory grantu MŠMT – Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Podrobná zpráva.

Bezpečně ve škole a před ní

10. – 11. září proběhl projekt Bezpečně ve škole a před ní. Žáci 2. a 4. třídy si pro prvňáky připravili 6 stanovišť – 6 míst, kde by mohlo na malé školáky číhat nebezpečí.

Na přechodu před školou si žáci zopakovali a vyzkoušeli bezpečnostní pravidla pro přecházení přes silnici. Na schodech si žáci předvedli, jak se zachovat v úzkém průchodu do školy, jak si dávat přednost a být opatrní. V jídelně jsme si povídali o tom, že pokud někomu vyrazíme z ruky tác a vylijeme na něj horkou polévku, je pozdě přemýšlet, co se stalo špatně…

U automatu na mléčné výrobky si žáci ukazovali, jak se zachovat, pokud by je někdo ze starších dětí obtěžoval a vynucoval si na nich peníze nebo produkty z automatu. Dále jsme se bavili o bezpečnosti na chodbě a u šatních skříněk a připomínali si, co všechno by se mohlo stát ve školním vnitrobloku.

Splnil se tak cíl projektu, aby si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti a názorně si ukázaly, jak se vyhnout rizikům. Vše probíhalo zábavnou formou a žáci si mohli situace předvést nebo přímo vyzkoušet, takže si pravidla bezpečnosti zažili lépe, než kdyby se o nich učili ve třídě. Děti z prvních tříd se zároveň mohly seznámit se svými staršími kamarády. 

Bezpečně ve škole

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy