logotyp
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292

Realizované projekty financované z prostředků EU

Projekt „ŠANce 3“

registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019773

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

realizace projektu 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

                   0,2 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 19 měsíců

                   Náklady    261 706,00 Kč

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

                   0,5 úvazku školního psychologa na dobu 22 měsíců

                   náklady     757 570,00 Kč

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, i ve školní družině, nebo školním klubu) nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

                   Jeden projektový den v rozsahu 4 vyučovací hodiny pro jednu třídu

                   Náklady    5 256,00 Kč

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projektovou výuku dále charakterizuje:

 • důraz na aktivizační metody výuky
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků a dovedností
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích pro jednu třídu/skupinu žáků.

Celkem náklady šablon 1 024 532,00 Kč

Projekt "Podpora dětí s OMJ - ZŠ Curie"


Zapojení školy do Operačního programu Praha – pól růstu
do výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Projekt: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001972, Podpora dětí s OMJ - ZŠ Curie

Doba trvání projektu: 24 měsíců, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

 Požadované a přidělené finanční prostředky

 • Dvojjazyčného školního asistenta na 0,5 úvazku (na 24 měsíců)  629 640 Kč
 • Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro ZŠ (4 kurzy po 80 hodinách)   211 940 Kč
 • Doučování žáků s OMJ (4 kurzy po 16 hodinách)                          42 388 Kč
 • Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (povinná aktivita)                 1 318 Kč
 • Odborně zaměřená tematické setkávání (povinná aktivita)              8 970 Kč
 • Komunitně osvětové setkání (povinná aktivita)                               4 485 Kč                        celková částka  898 741 Kč

Aktivity projektu zahájené od 1.1.2021

 • dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku
 • intenzivní jazykový kurz ČDJ – přípravná třída ZŠ
 • doučování žáků s OMJ

Projekt „ŠANce II“

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012466

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; realizace projektu 1.9.2019 – 31.8.2021

Č. 02_18_064 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II – hl. m. Praha

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám s minimálně třemi žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
      0,5 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 24 měsíců
      náklady 698 649,00 Kč

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám s minimálně třemi žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
      0,5 úvazku školního psychologa na dobu 24 měsíců
      náklady 704 520,00 Kč

2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením vysílající základní školy identifikuje oblasti, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti.
      1 pedagog realizuje 16 hodin ve dvou návštěvách (8h výuka, 8h příprava návštěv, společná reflexe a doporučení pro další práci).
      náklady 9 010,00 Kč

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
      Společně realizují 10 hodin výuky a 15 hodin přípravy a reflexe, včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků
      náklady 286 780,00 Kč

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk, v průběhu dvou školních let
      1 pracovník realizuje 16 hodin (16x60 minut pro nejméně 3 žáky s docházkou minimálně 75%)
      náklady 35 668,00 Kč

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy školních družin a klubů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením vysílajícího zařízení identifikuje oblasti, ve kterých chce rozvíjet své znalosti a dovednosti
      1 pedagog realizuje 16 hodin ve dvou návštěvách (8h výuka, 8h příprava návštěv, společná reflexe a doporučení pro další práci)
      náklady 9 010,00 Kč

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků a získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
      Čtenářský klub zajišťuje 1 pracovník 16x4 hodiny (16x1,5 h klub, 2,5 h příprava a reflexe s nejméně 6 žáky a minimálně 75% docházkou)
      náklady 142 664,00 Kč

Celkem náklady šablon 1 886 301,00 Kč


Projekt „ŠANce“

Projekt „ŠANce“
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006151
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

realizace projektu 1.9.2017 – 31.8.2019

Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 0,5 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 24 měsíců náklady 672 840,00 Kč

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 0,5 úvazku školního psychologa na dobu 24 měsíců náklady 672 840,00 Kč

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory matematické gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou odpůrných opatření. Realizováno ve dvou školních rocích. náklady 32 272,00 Kč

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Realizováno v každém pololetí dvou školních let. náklady 69 108,00 Kč

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk, v průběhu dvou školních let. náklady 59 661,00 Kč

Celkem náklady šablon 1 506 721,00 Kč

Výsledek obrázku pro evropská unie evropské fondy

Školní čtenářský klubInkluzivní prostředí pro rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti


registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018

v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

žadatel:       Nová škola, o. p. s.

                     se sídlem/místo podnikání:  Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8 – Karlín

                     zastoupená Mgr. Janem Zajícem, ředitelem

                     IČ: 25768867, bankovní spojení 200144543/0300

Forma zapojení školy do projektu: partner bez finančního příspěvku

 

Anotace projektu

Projekt se šesti aktivitami zaměří na zkvalitňování systému vzdělávání v oblasti čtenářské a jazykové gramotnosti jako nezbytné formy integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem (OMJ), a to rozšířením osvědčené aktivity školních čtenářských klubů (ČK) do 10 základních škol, kde se vzdělávají děti s e specifickými vzdělávacími potřebami. Posílí proinkluzivní prostředí škol prostřednictvím vytváření čtenářských společenství v prostředí ČK, bezpečném pro děti i pedagogy, kteří si zde testují metody, na něž v běžné výuce není prostor.


Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? 
Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? 
Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? 
Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?

 

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu dvou let pracovat spolu s dalšími devíti pražskými základními školami. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u dětí, které doma nemluví česky, případně zda mohou čtenářské kluby pomoci jejich zdokonalování češtiny. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR a běží v období 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství

 • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
 • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
 • Čtení je potřeba věnovat čas.
 • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebooku Školní čtenářské kluby. 

 

Češtinou k inkluziregistrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000057.

v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha pól růstu,

žadatel:       META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

                     se sídlem: Ječná 546/17, 120 00 Praha 2, Česká republika

                     Zastoupen: ředitelkou Zuzanou Vodňanskou

                     IČ: 26982633;

                     bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2300884089/2010

Forma zapojení školy do projektu: partner s finančním příspěvkem

 

Podíl základní školy nám. Curieových na rozpočtu projektu

 

 

z projektových zdrojů

z vlastních zdrojů ZŠ

úvazek

sazba

 

jednotk. cena

počet jednotek

celkem

Učitel češtiny jako druhého jazyka

(pracovní smlouva)

0,8

25 000,- Kč

26 884,-

20

měsíců

537 680,-

0,- Kč

vybavení pracovního místa

(zařízení a vybavení)

 

 

4 400,-*

1

kus

4 400,-

minimálně 1 100,- Kč

CELKEM

 

 

 

 

542 080,-

min. 1 100,-

* 80% z ceny 5 500,- Kč / pracovní místo

 

Anotace projektu

V rámci projektu je navázána intenzivní spolupráce se společností META, neboť jsme škola s velkým počtem dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejímž cílem bude přímá podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s OMJ. Ta bude probíhat prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných seminářích, na vzdělávání bude navazovat metodická podpora, metodicko-supervizní setkání a sdílení dobré praxe. Bude též pilotně ověřena jazyková podpora, na základě těchto zkušeností bude vytvořena metodika výuky češtiny jako druhého jazyka.

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy