logotyp
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Nadaní žáci

Obecné předpoklady a východiska realizace programu

Program vzdělávání pro mimořádně nadané žáky přímo vychází z myšlenek školního vzdělávacího programu Šance, na který přímo navazuje. Jeho struktura je realizován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Formálně i obsahově je realizován dle platných legislativních norem a dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb

 

Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) v rozumových oblastech na 1. stupni ZŠ kontinuálně od 1.9.2006

Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní různé skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z těchto skupin jsou i mimořádně nadaní žáci.

Naším cílem je vychovat schopné, sebevědomé a sociálně zdatné mladé jedince, proto ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků kombinujeme jejich integraci se segregací.

Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tříd a na určité předměty jsou segregováni do skupinky napříč ročníkem, podobně jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zařazováni na základě schválené žádosti zákonných zástupců žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zařízení.


Cílem takto koncipované výuky mimořádně nadaných žáků je poskytnout jim dostatečné možnosti k jejich rozvoji. Při splnění základních požadavků na obsah učiva je dětem umožněno pracovat na nadstandardních úkolech, věnovat se zajímavým projektům, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje.

Spolupracující a poradní instituce


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

Francouzská 56, Praha 10

koordinátor pro MNŽ PhDr. Pavla Picková

tel. 267 997 011, e-mail poradna@ppppraha.czwww.ppppraha.cz

Další kontakty:

http://www.talent-nadani.cz/

http://www.centrumnadani.cz/

http://www.ippp.cz/

http://www.mensa.cz/

http://rvp.cz/

http://www.uiv.cz/

http://www.msmt.cz/

http://www.cermat.cz/

http://skolamanesova.cz/

http://talnet.cz/talnet_new/

Nový způsob hodnocení nadaných žáků


Co přináší užitečného?

Jasné oddělení učiva běžné třídy a nadstavbového učiva

Zřetelnější formulace požadavků na výuku i žáky, cílů a výstupů

Motivace žáků k lepšímu výkonu a zodpovědnosti za svou práci.

Jasné stanovení pravidel.

Srovnatelné hodnocení žáků skupin MNŽ.


V čem spočívá?

Známka na vysvědčení ve spolupráci s TU za učivo kmenové třídy, za nadstavbu slovní
hodnocení –podkladem bodové hodnocení a plánpožadovaných výstupů

Kreditní systém - maximální počet bodů (kreditů) 150, rozdělí se mezi předměty a vyučující

Vyučující si stanoví podle definovaného nadstavbového učiva počty bodů na jednotlivé práce žáků (pololetní, projekty…)


Průchodnost skupin MNŽ

  • nový žák - posudek PPP + 2 měsíce diagnostický pobyt
  • při nesplnění bodového limitu 100 bodů za pololetídítě odchází z programu MNŽ do kmenové třídy
  • pokud se bude chtít vrátit, musí vypracovat prázdninovou práci a návrat je možný pouze do naplnění kapacity skupiny
  • po opětovném návratu do skupiny MNŽ se s žákem nakládá jako s novým (posudek, diagnostika)

 

Respektujeme autorská práva autorů obrázků.

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy