logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Informace o povinnostech školy dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR

04.01. 2022

Informace o povinnostech školy dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci covid-19: 

Vážení rodiče, 

dne 23. 12. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové mimořádné opaření, č.j.: MZCR 14600/2021-26/MIN/KAN, účinné od 3. ledna 2022. Toto opatření reaguje na aktuálně se šířící tzv. mutaci Omikron, která způsobuje onemocnění covid-19.

Oproti předchozímu opatření jsou školy nově povinny v termínech uvedených v čl. II. mimořádného opatření provést u žáků preventivní testování na přítomnost antigenu viru způsobujícího onemocnění covid-19. Dosavadní výjimky z testování v podobě doložení certifikátu o ukončeném očkování proti koronavirové nákaze nebo potvrzení o prodělané nemoci covid-19 již tedy neplatí.

Co však zůstává v platnosti je zejména:

1)      Předávání osobních údajů pozitivně testovaných žáků KHS za účelem vystavení elektronické žádanky na RT-PCR vyšetření

Dle čl. IV. odst. 1 mimořádného opatření: „Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků preventivních antigenních testů zašle, není-li dále stanoveno jinak, příslušné krajské hygienické stanici  (dále jen „KHS“) prostřednictvím aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“) elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství a datu provedení tohoto testu, a dále identifikační údaje školy“.

2)      Předávání osobních údajů za účelem tzv. trasování

Dle čl. VIII. odst. 1. mimořádného opatření v případech, kdy je škola rodičem/zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem informována o jeho pozitivním výsledku RT-PCR testu, přičemž tento žák byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je škola povinna tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem nahlásit příslušné KHS.

V takovém případě dle čl. VIII odst. 2. mimořádného opatření: „Škola bezodkladně informuje telefonicky nebo e-mailem příslušnou krajskou hygienickou stanici o skutečnosti zjištěné podle bodu 1. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí nebo žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka uvedených v bodu 1, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství, datu kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem uvedeným v bodu 1 a identifikační údaje školy. Krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy. V případě, že krajská hygienická stanice rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které bylo vymezeno krajskou hygienickou stanicí na základě epidemiologického šetření, je škola jí povinna bezodkladně zaslat postupem podle věty druhé údaje těchto dětí nebo žáků a zaměstnanců, a to v rozsahu údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství“.

Vážení rodiče, jak z výše uvedeného vyplývá, škola je povinna postupy uvedené v citovaném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví dodržet! Právním základem zpracování (předání) osobních údajů je tedy v tomto případě plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a v případě zpracování (předání) údajů o zdravotním stavu (výsledek pozitivního testu, rizikový kontakt) pak čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR [veřejný zájem v oblasti ochrany veřejného zdraví].

Úplné znění aktuálně platného mimořádného opatření MZČR naleznete zde.

Pro předejití případným nedorozuměním a pro zjištění povinností, které se na rodiče/zákonné zástupce žáků vztahují, Vám doporučuji se s textem právní normy seznámit.

 

Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

Zpět na hlavní výpis

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy