logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

Vážení rodiče,

dne 13. 12. 2021 změnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR znění původního mimořádného opatření, č.j.: MZCR 14600/2021-20/MIN/KAN, v důsledku, kterého je nově škola v přesně vymezených případech povinna předávat osobní údaje svých žáků příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“).

1)      Předávání seznamu pozitivně testovaných žáků za účelem vystavení žádanky na RT-PCR vyšetření

Dle nového znění čl. V novelizovaného mimořádného opatření škola bez zbytečného odkladu zašle KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“) seznam žáků, kterým byl v rámci preventivního testování zjištěn pozitivní výsledek testu. Tento seznam musí obsahovat osobní údaje žáka v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a její PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa a datum provedení (pozitivního) testu. Součástí tohoto seznamu jsou i identifikační údaje školy.

Na základě uvedeného seznamu je KHS povinna vystavit elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR všem dětem nebo žákům, kteří byli uvedeni v seznamu zaslaném školou.

2)      Předávání osobních údajů za účelem tzv. trasování

Dle nového znění čl. VIIa novelizovaného mimořádného opatření v případech, kdy je škola rodičem/zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem informována o jeho pozitivním výsledku RT-PCR testu, přičemž tento žák byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je škola povinna tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem nahlásit příslušné KHS.

Škola je dále povinna zaslat KHS prostřednictvím aplikace CFA seznam žáků nebo pedagogických pracovníků, kteří byli školou ve spolupráci s KHS vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka. Tento seznam musí obsahovat osobní údaje žáka v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a její PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa a datum kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem uvedenými v předešlém odstavci. Součástí tohoto seznamu jsou i identifikační údaje školy.

Výše uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby KHS splnila povinnost provedení epidemiologického šetření, vyhodnocení zjištěných rizik a přijetí adekvátních opatření k zabránění šíření nákazy.

V případě, že KHS rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které bylo vymezeno KHS na základě epidemiologického šetření, je škola jí povinna bezodkladně zaslat údaje těchto dětí nebo žáků a zaměstnanců. Osobní údaje jsou zasílány v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa.

Vážení rodiče, jak z výše uvedeného vyplývá, škola je povinna postupy uvedené v citovaném aktualizovaném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví dodržet! Právním základem zpracování (předání) osobních údajů je tedy v tomto případě plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a v případě zpracování (předání) údajů o zdravotním stavu (výsledek pozitivního testu, rizikový kontakt) pak čl. 9 odst. 2 písm. i GDPR [veřejný zájem v oblasti ochrany veřejného zdraví].

Mimořádné opatření měnící shora citované původní opatření MZČR naleznete zde. Pro předejití případným nedorozuměním a pro zjištění povinností, které se na rodiče/zákonné zástupce žáků vztahují, Vám doporučuji se s textem právní normy seznámit.

Zpět na hlavní výpis

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy